ประเทศไทยกับการจัดแสดงงาน

งานมหกรรมโลก หรือ "World Expo" มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นมหกรรมที่ผสมผสานระหว่างการแสดงภาพลักษณ์ของประเทศชาติ กับผลิตภัณฑ์สินค้าและประดิษฐ์กรรมของโลกสมัยใหม่หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกในยุโรป ตรงกับปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2405) และด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระปรีชาชาญด้านการต่างประเทศของพระองค์ ทำให้ประเทศไทยหรือสยามในเวลานั้น ได้เข้าร่วมงานมหกรรมโลก และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักของชาวโลก และส่งผลดีในด้านความมั่นคงและการค้าการลงทุนของประเทศสืบมา

หลังจากการเข้าร่วมงานในครั้งนั้นแล้ว ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 สยามก็ยังคงให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมงานเรื่อยมา สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน